Bài viết thuộc Chuỗi bài viết: Hiểu đúng về nghề Thiết kế để hướng nghiệp cho con Nói về sự thuận lợi trong sự nghiệp, người ta thường nói có khi người chọn nghề, và cũng có khi nghề chọn người. Có một số tố chất…