“Một người không đọc gì có lẽ còn được giáo dục tốt hơn kẻ chỉ đọc mỗi báo chí”

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.