Con “không hoàn hảo” không đồng nghĩa với con “không cố gắng”

Chia sẻ bình luận của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.