Giảng viên RMIT Việt Nam đến từ 32 quốc gia khác nhau. Chúng tôi tự hào về sự đa dạng và tính toàn cầu trong môi trường của mình, bắt đầu ngay từ điều này.  Bởi lẽ, học tập và trưởng thành trong một thế…