Năm 2020 sắp tới. Một thập kỷ mới đang chạm ngõ. Trên chặng đường cùng con khôn lớn, ở thời khắc chuyển giao này, có thật nhiều điều chúng ta muốn ngồi xuống, cùng nhau ôn lại – để nhớ và để quên.  Để nhớ…