Ai cũng có thể nghĩ ra ý tưởng. Nhưng phần lớn mọi người “ngã ngựa" ở bước biến ý tưởng thành hiện thực. Ở Việt Nam có câu “lực bất tòng tâm", còn ở đại học RMIT, chúng tôi không muốn sinh viên của mình…